رعایت استاندارد ایزو 5966 در تدوین گزارش‌های فنی (نمونه‌پژوهی: گزارش‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

چکیده

هدف: ضمن برشمردن اهمیت رعایت استانداردهای بین­المللی در تدوین گزارش­های فنی، میزان رعایت مؤلفه‌های استانداردایزو 5966 را در گزارش‌های فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بررسی کرده است.
روش‌/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش تعداد 325 گزارش (149گزارش حوزه نفت و 179 گزارش حوزه زمین‌شناسی) بررسی شد. داده‌ها با استفاده از سیاهه وارسی مبتنی بر رهنمودهای ایزو 5966 گردآوری و با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در کمتر از 50% گزارش‌های فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اصول استاندارد ایزو در تدوین صفحات آغازین رعایت شده است. همچنین، میزان رعایت استاندارد در تدوین متن، پیوست‌ها، و سایر موضوعات پایانی به‌جز فهرست منابع و بخش سپاسگزاری بیش از 50% بوده است. در مجموع، کمترین میزان رعایت استاندارد مربوط به عطف گزارش (10%) و فهرست منابع (5/13%) و بیشترین آن به اندازه کاغذ و انتشار در قالب الکترونیکی (100%) اختصاص داشته است.
نتیجه‌گیری: کمتر از نیمی از گزارش‌های فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با استاندارد ایزو 5966 مطابقت دارد و این امر می‌تواند مدیریت این اسناد مهم را با چالش مواجه کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Observance Rate of ISO 5966 in Technical and Governmental Reports of Specialized Libraries and Documentation Centers Produced by National Iranian South Oil Company between 2009-2013 To Offer proper strategies

نویسندگان [English]

  • A. Foladivanda 1
  • F. Nazari 2
  • M.R. Farhadpoor 2
انوار (استعلامی)، پروین(1371). مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه. تهران: زوار.

حافظ‌نیا، محمد(1380). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

The Library of Congress, Science Reference Services(2014).Technical reports and standards: Technical reports. RetrievedApril 7, 2015, from http://www.loc.gov/rr/scitech/trs/trswhatare.html

What is ISO TC46/SC9? (2014). Retrieved May 5, 2014, from http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9 /index.htm