تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف: تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران و ارائه الگوی تجربی در آن.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش از تمامی اعضای هیأت علمی علوم انسانی در دانشگاه‌های سراسر کشور نظرسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای بود که براساس مدل ترجمان دانش انستیتو ناتوانی و بازتوانی امریکا تنظیم شد. برای مدل‌سازی معادلات ساختاری، تعیین رابطه علّی بین متغیرها و ارائه الگوی مناسب از نرم‌افزار Lisrel 8.8 و SPSS18 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش پس از بررسی مؤلفه­های نایدرر (2006) در جامعه پژوهش نشان داد که در مجموع، 4/73% از اعضای هیأت‌ علمی در رشته‌های علوم انسانی وضعیت فرایند تبدیل ایده به پدیده رابه‌صورت ضعیف و فقط 4/3% از اعضاء هیئت‌علمی وضعیت ترجمان دانش در این حوزه را خوب ارزیابی کرده‌اند. رویکرد معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه‌های مذکور بر حوزه ترجمان دانش در علوم انسانی ایران تأثیر گذاشته است؛ بنابراین، می­توانند ترجمان دانش در این حوزه نیز قابلبیت اجرا شدن دارد.در آن اجرایی شوند و بیشترین میانگین مربوط به شاخص کاربران (351/0) می­باشد بنابراین الگوی تجربی سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران تبیین گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد تبدیل ایده به پدیده ، تسریع‌کننده چرخه دانش وسرعت ‌بخش سبب تسریع کاربردی کردن نتایج تولیدات علمی استیافته‌های پژوهشی خواهد شد. توجه به علوم انسانی و پژوهش‌های انجام‌شده در اینعلوم  حوزه، باعث رشد معنوی و تفکر درونی جامعه و تشکیل و تکامل کرسی‌های نظریه‌پردازی شده و استفاده از یافته‌های این پژوهش‌ها تکامل فکری جامعه و تکمیل فرایند تبدیل ایده به پدیده را در‌‌پی‌‌خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An experimental model of transforming ideas into effectin humanities Iran

نویسندگان [English]

  • O. Tajeddini 1
  • M. Azami 2
  • A. Sadat Mousavi 3
چکیده [English]

Aim: This research is based on model of Knowledge translation Institute of Disability and Rehabilitation America to evaluate the knowledge translation in humanities Iran and experimental model.
Methodology: The study survey was conducted of all the members of the faculty of humanities at universities of Iran. Data in this study, the researcher made questionnaire with regard to disability and rehabilitation research, the US National Institutes of knowledge translation model was designed. For the analysis, data for this study were spss18 software and analytical analysis was prepared and output then, using structural equation modeling software Lisrel 8.8 Causal relationship between independent and dependent variables of this study was to determine the appropriate pattern.
Finding: The results of this study showed that standard models of knowledge translation components of the source, content, context, environment and users of research in the humanities Iran has the means and represents the implementation of the science of knowledge translation.
Results: Check intercept constant variables in the regression equation showed that independent variables as predictor variables in the regression variables can contribute and As a result of using structural equation modeling, experimental model for knowledge translation in the humanities Iran and the factors affecting it were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using the results of research
  • knowledge translation
  • Humanities Iran
  • the application of science
  • knowledge translation model of disability and rehabilitation Institute of America
  • transforming ideas into effect
پورنقی، رؤیا؛ نعمتی انارکی، لیلا (1393). روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش. فصلنامه دانش‌شناسی، 1 (1)، 52-70.
تاج‌الدینی، اورانوس؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ و سادات‌موسوی، علی (1393). صاحب‌نظران علوم انسانی ایران درباره ترجمان دانش چه می‌گویند؟ یک مطالعه کیفی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17 (1)، 23-42.
ثناگو، اکرم؛ یوسفی‌پور، محدثه؛ و مهستی جویباری، لیلا (1391). ترجمان دانش و کاربردی کردن تحقیقات (راهکاری جهت افزایش عملکرد پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی). مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1 (11) ، 59-69.
داونپورت، تامس. اچ.، و پروساک، لورنس. (1379). مدیریت دانش (حسین رحمان‌سرشت، مترجم). تهران: ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دسی‌ و ت‍أمین‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو داخ‍لی‌ (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌.
سالمی، صدیقه؛ شکوهی، مصطفی؛ عیب‌پوش، ساناز؛ نجات، سحرناز؛ و کاشانی، هما. (1389). شناسایی موانع به‌کارگیری یافته‌های تحقیقاتی در عملکرد بالینی پرستاران مراکز درمانی کشور. مجله اپیدمیولوژی ایران، 6 (1)، 1-9. بازیابی 10 فروردین 1392، از http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/_/16168.pdf
صدیقی، ژیلا؛ مجدزاده، سیدرضا؛ نجات، سحرناز؛ و غلامی، ژیلا (1387). ترجمة دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش. تهران: دانشگاه ‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ادارة انتشارات.
فضلی، فرزانه (1390). بررسی فرایند ترجمان دانش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
نجات، سحرناز؛ آشورخانی، مهناز؛ غلامی، ژاله؛ و مجدزاده، سیدرضا (1388). آیا پژوهشگران تصور درستی از میزان فعالیت‌های ترجمه دانش خود دارند؟. فصلنامه پایش، 8 (4)، 395-400. بازیابی 10 فروردین 1392، از http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54613883209.pdf
نجات، سحرناز؛ صدیقی، ژیلا؛ غلامی، ژاله؛ و مجدزاده، سیدرضا (1387). خود‌ارزیابی انتقال دانش در مؤسسات پژوهشی (کاربردی کردن مدل "ترجمه دانش"). فصلنامه پایش، 8 (3)، 259-268. بازیابی 10 فروردین 1392، از http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54613870310.pdf
یزدی­زاده، بهاره؛ نجات، سیما. (1388). مداخله برای ارتقاء ترجمان دانش پژوهش: چرا و چگونه می‌توان بهره‌برداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلّات علوم پزشکی افزایش داد؟. مجله نظریه‌پردازی در علوم پزشکی، 3 (3)، 60-64. دسترسی10 فروردین 1392، در http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/13690.pdf
Curran, J. A. (2009). Development of a knowledge exchange and utilization model for emergency practice. Unpublished doctoral dissertation, Dalhousie University. Halifax, Nova Scotia. Retrieved[f1]  March 30, 2013, from http://hdl.handle.net/10222/12314
Estabrooks, C. A., Thompson, D. S., Lovely, J. J. E., & Hofmeyer, A. (2006). A guide to knowledge translation theory. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 6 (4), 25-36. Retrieved[f2]  March 30, 2013, from http://dx.doi.org/ 10.1002/chp.48
Lane, J. P., Rogers, J. D. (2011). Engaging national organizations for knowledge translation: comparative case studies in knowledge value mapping. Implementation Science, 6, 106[f3] . Retrieved[f4]  March 30, 2013, from http://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-6-106
Langer, A. (2000). What are the links between research and policy? Popul Briefs, 6 (2), 4[f5] 1-59.
National Institute on Disability and Rehabilitation Research (2006). The research utilization support and help (RUSH) Project Research Utilization Fosters Movement from Innovation into Practice. Retrieved , from www.researchutilization.org/learnru/welcome2ru/
Salemi, S., Shokohi, M., Aybposh, S., Nedjat, S., & Kashani, H. (2010). Identify barriers to using research findings in clinical practice of nurses in health centers. Iranian Journal of Epidemiology, 6 (1), 1-9.
Sudsawad, P. (2007). Knowledge translation: Introduction to models, strategies, and measures. austin, TX. Southwest Educational Development Laboratory, National Center for the Dissemination of Disability Research. Retrieved[f6]  March 30, 2013, from http://www.ncddr.org/kt/products/ktintro/ktintro.pdf
Thompson, G. N., Degner, L. N. (2015). Clarifying the barriers in knowledge translation. Journal of Advanced Nursing, 71 (2), 512-538.
Tanna, G. V., Sood, M. M., Schiff, J., Schwartz, D., & Naimark, D. M. (2011). Do e-mail alerts of new research increase knowledge translation? A "nephrology now". Academic Medicine, 86 (1), 132-138.
Tetroe, J. (2014). Knowledge translation at the canadian institutes of health research on dissemination for disability research. Focus Technical Brief; 9 (3), 35-43. Retrieved[f7]  March 30, 2013, from http://www.ktdrr.org/ktlibrary/articles_pubs/ncddrwork/focus/focus39