عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی،دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این مقاله استخراج مولفه‌هامؤلفه‌های اصلی مطلوبیت در خریداران کتاب‌های فارسی دانشگاهی.
روش‌شناسی: برای نیل به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوای توصیفی استفاده شده که گردآوری داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای متون و مصاحبه نیمه ‌‌باز با 200 خریدار کتاب‌های دانشگاهی از سه ناشر دانشگاهی: سمت، مرکز نشر دانشگاهی، و دانشگاه تهران در مدت سه ماه (مهر – آذر 1394) انجام شد.
یافته‌ها: یافته هااز نظر مصاحبه‌شوندگان سه  مولفهمؤلفه نهایی: کیفیت محتوا، اعتبار کتاب، و نیاز اطلاعاتی؛ به عنوانبه‌عنوان مقوله‌های اصلی مطلوبیت شناخته می­شوند. علاوه بر آن، اولین اولویت خریداران در اخذ تصمیم خرید، قیمت کتاب ، در نهایت اولویت هریک از مولفه‌ها نسبت به دیگر مولفه‌ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری براساس بار عاملی هر مولفه انجام شد و پس از آن  به‌ ‌‌ترتیب به میزان عرضه کتاب، نیاز اطلاعاتی خریدار، کیفیت کتاب، اعتبار ناشر، و در نهایت، میزان تقاضا (جایگاه کتاب در سبد فرهنگی خانوار) برای هر کتاب است.
بحث و نتیجه‌گیری: افزایش کیفیت کتاب‌های دانشگاهی و برقراری ارتباط بهتر و بیشتر میان سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها و کتاب‌های چاپ‌شده می‌تواند تا حد زیادی خرید این کتاب‌ها را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Causing Utility in University Book Buyers

نویسندگان [English]

  • M. Eltemasi 1
  • F. Fahimnia 2
  • M. Hassanzadeh 3
  • M. Nakhoda 4
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, Tehran University
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Tehran University
4 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: To obtain chief elements of utility among Persian university book buyers.
Methodology: Data gathered using semi-structured interviews with 200 book buyers from three university press of SAMT, Iran University Press (Markaz Nashre Daneshgahi) and University of Tehran press during a time span of three months and analyzed using content analysis.
Results: First priority of customers while deciding what to buy is the price. Quality, validity and information need are the main categories.
Conclusion: Increasing the quality of university books and making relevance between university curriculum and books will increase the purchase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utility
  • University books
  • Book market
  • Book seller
التماسی، مهشید (1395). تدوین مدل بازار کارای اطلاعاتی ایران برمبنای مطلوبیت استفاده‌کنندگان پایگاه‌های اطلاعاتی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.
فهیمی‌فر، سپیده؛ و حیدری، ابراهیم. (1393). بررسی ابعاد اقتصادی نشر کتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25 (2)، 6-21.
کینگما، بروس. آر (1380). اقتصاد اطلاعات: راهنمای تحلیل اقتصادی هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات. ترجمه محمدحسین دیانی و کبری سقاپیرمرد. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای.
محتشم‌ دولتشاهی، طهماسب. (1390). مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان. تهران: خجسته.
مطلبی، داریوش. (1390). تحلیل اقتصاد نشر کتاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بررسی عوامل تاثیرتأثیرگذار. پایان نامهپایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.
Gee, M. (2015). Rationality and expected utility. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
Kim, J., Allenbay, G., & Rossi, P. (2002).   Modeling consumer demand for variety. Marketing Science, 21 (3), 235-250.

Jozefczyk, J., & Gasior, D. (2015). Utility-based models and decision making problems for selected network processes. Kybernetes, 44 (6/7), 300-309.

Lorkowski, J.,   & Vladik   K. (2015). Why awe makes people more generous: Utility theory can explain recent experiments. Retrieved Nov. 20, 2015, from http://digitalcommons.utep.edu/ cs_techrep/927/

Marzouk, M. (2006). Utility theory model for equipment selection. Construction Innovation, 6 (1), 1015-1035.

Mentzas, G., & et al. (2011). Information markets for social participation in public policy design and implementation. Retrieved Nov. 1, 2015, from http://imu.ntua.gr/sites/default/files/biblio/Papers/information-markets-for-social-participation-in-public-policy-design-and-implementation.pdf
Myklebust, T. G. J., Sharpe M. A., & Tuncel L. (2016). Efficient heuristic algorithms for maximum utility product pricing problems. Computers & Operations Research, (69), 25-39.
Wijnhoven, F. (2001). Models of information markets: Analysis of markets, identification of services, and design models. Informing Science, 4 (3), 117-128.           
 
Zeng, D. (2015). The two envelopes problem and utility theory. Retrieved Nov. 20, 2015, from https://sites.math.washington.edu/~morrow/336_15/papers/david.pdf