تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزا داسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای پرسش¬های مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران انجام شده است. 
روش/ رویکرد پژوهش: جامعه پژوهش  کلیه سؤالات ارسال شده به مرجع مجازی کتابخانه ملی طی مدت یک ماه است که شامل 258 پرسش در قالب 178 وب¬فرم است.
یافته¬ها:  55/54 درصد از کاربران مرجع مجازی کتابخانه ملی را مردان تشکیل می¬دهند. بیشترین میزان ارسال پرسش از سوی کاربران مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی (02/46 درصد) است و تحصیلات 68/55 درصد از کاربران در گروه علوم انسانی و70/1 درصد در گروه¬های علوم پایه و پزشکی است که به¬ترتیب بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص داده¬اند. از بین انواع سؤالات مطرح شده، بیشترین و کمترین نوع سؤالات به¬ترتیب مربوط به سؤالات پژوهشی با 28/32 درصد و راهنما با 08/20 درصد است. براساس نتایج به¬دست آمده از این پژوهش بیشترین و کمترین سؤالات مطرح شده توسط کاربران به¬ترتیب در حوزه های موضوعی کلیات و فلسفه و روان¬شناسی است. بیشترین سؤالات پژوهشی توسط کاربران گروه علوم انسانی(73/36 درصد)، بیشترین سؤالات تجسس ویژه توسط کاربران گروه علوم فنی و  مهندسی (36/36 درصد) و بیشترین سؤالات راهنما توسط کاربران گروه علوم پزشکی (33/33 درصد) مطرح شده است.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که اکثر کاربران از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی برای طرح سؤالات پژوهشی  استفاده می‌کنند، حضور کتابدار متخصص مسلط به مهارت‌های سواد اطلاعاتی برای پاسخ‌گویی مطلوب ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Virtual Reference Questions in the National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Akbari Darian 1
  • F. Mohammadi 2
  • S. Shakeri 2
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 M.A. in Library and Information Science; National Library and Archives of I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to study and analyze the content of virtual reference questions at the National Library of Iran.
Design/Methodology/Approach: The research population included all the questions sent to the virtual reference section of the National Library of Iran during a one-month period (258 questions in 178 webforms).
Findings: 54.55 percent of the users of the virtual reference service of the National Library were men. The highest percentage of the questions was sent by undergraduate students (46.02 percent). The education of 55.68 percent of the users was in humanities (highest percentage) and 1.70 percent studied basic and medical sciences (lowest percentage). Among different types of questions, research questions were most frequent (32.28 percent) and guidance questions were the least frequent (20.08 percent). According to the findings of this research, generalities and philosophy were respectively the highest and lowest subject fields for questions. The highest percentage of research questions were asked by users studying in the humanities (36.73 percent); engineering students asked most of the searching questions (36.36 percent); and the largest portion (33.33 percent) of guidance questions were asked by users with a medical science background.
Conclusion: Since most of the users use the virtual reference service of the National Library of Iran for putting research questions, there need to be expert librarians who have the necessary information literacy skills to provide optimal responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference question
  • Virtual reference
  • digital reference
  • Content Analysis
  • National library of Iran
  • webform