اولویت‌بندی به نیازهای مراجعان کتابخانه ملی ایران با استفاده از متون داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری)، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار گروه علم اظلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد؛ کتابدار کتابخانه عمومی کوثر نور شهرستان نی‌ریز

چکیده

هدف: اولویت‌بندی نیازهای مراجعان کتابخانه ملی ایران در شرایط عدم قطعیت.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌های مورد نیاز از روش تلفیقی فنون داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چندمعیاره برمبنای الگوی کانو استخراج شد.
یافته‌ها: عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‌کنندگان در 6 دسته کلی قرار گرفت، سپس برمبنای ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در 5 خوشه کلی تقسیم شد که اعضای هر خوشه متناسب با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و نوع نیازهایشان در اولویت‌های مختلف قرار می‌گیرند و برای آگاهی از نیازهای خوشه‌ها باید به خوشه مربوط نظری افکند.
نتیجه‌گیری: نوع نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه ملی متفاوت و از اولویت‌های مختلف برخوردار است. این کتابخانه برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت باید از راهبرد خاص همان نیاز استفاده کند. از آنجا که برآوردن همه نیازها مقدور نیست، ابتدا باید نیازهای الزامی افراد و بعد از آن، نیازهای جذاب و تک‌بُعدی تأمین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Needs of National Library and Archives of Iran Clients Using Data Mining and Multi-Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

 • A. Mozafari 1
 • Z. Hayati 2
 • A. Mozafari 3
چکیده [English]

Purpose: To prioritize the needs of the National Library and Archives of Iran (NLAI) clients in uncertainty situation.
Methodology: Data gathered through data mining and Multi Criteria Decision Making (MCDM) based on Kano model.
Results: Factors affecting client’s satisfaction are clustered in 6 groups and then in 5 clusters based on their demographic properties. Each cluster’s members had different priorities according to their demographic characteristics and needs.
Conclusion: There is diversity in client’s needs and priorities. To address each need, library needs to employ that need’s specific strategy. Since fulfilling all the needs is not possible, first must-be needs and then one-dimensional and attractive needs must be regarded.

کلیدواژه‌ها [English]

 • K-Means algorithm
 • Clustering
 • Satisfaction
 • Uncertainty
 • National library of Iran
 • Kano’s Model
 • Needs assessment
 • Clients
آذر، عادل؛ احمدی، پرویز؛ و سبط، محمدوحید (1389). طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با رویکرد داده‌کاوی (مورد: استخدام داوطلبان آزمون‌های ورودی یک بانک تجاری در ایران). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 2 (4)، 3-22.

آذر، عادل؛ و مؤمنی، منصور (1381). آمار و کاربرد آن در مدیریت )2 ج.). تهران: سمت.

اعتباریان، اکبر؛ فرح‌بخش، مریم (1387). شناسایی نیازهای مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل کانو. توسعه صادرات، 11 (73)، 21-16.

حیاتی، زهیر؛ مظفری، عظیمه؛ مظفری، افسانه؛ و منوچهری، روح اله (1393). بخش‌بندی مراجعه کنندگان کتابخانه‌های عمومی برمبنای نیازهای‌شان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20 (3)، 513-533.

شاهین، آرش؛ صالح‌زاده، رضا؛ و قندهاری، مهسا (1391). ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHP و کانو برای توصیف خدمات بانک سامان (مطالعه موردی: شهرستان قم). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16 (1)، 91-73.

عارفی، مجبوبه؛ زندی، خلیل؛ و شهودی، مریم (1390). بررسی کیفیت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان براساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیت. اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 7 (1)، 150-125.

علوی طبری، سید حسین؛ و هدایت، زهرا (1390). سنجش رضایت کاربران نرم افزارهای حسابداری براساس مدل کانو. دانش و پژوهش حسابداری، 6 (22)، 65-73.

مرادیان، مرضیه. (13292). استفاده از سیستم qfd در ارزیابی کیفی کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کانو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Berger, C., Blauth, C. R., & Boger, D. (1993). Kano’s methods for understanding customer-defined quality. Center for Quality Mnagement Journal(Special Issue), 2 (4), 3-35.

Bu, G. Z., & Zhang, Y. W. (2001). Grey fuzzy comprehension evaluation method based on interval numbers of three parameters. System Engineering and Electronics, 23 (9), 43–62.

Luo, D., & Wang, X. (2012). The multi-attribute grey target decision method for attribute value within three-parameter interval grey number. Applied Mathematical Modeling36 (5), 1957-1963.

Goldhor, H. (1967). Research methods in librarianship: Measurement and evaluation. Papers presented at a conference conducted by the University of Illinois, Graduate School of library science.

Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must be quality. Quality, 14 (2), 39-48.

Liu, S. F., Dang, Y. G., & Fang, Z. G. (2005). Grey system theory and application. Beijing: Science Press.

Luo, D. (2005). An eigenvector method for grey decision-making. System Engineerin - Theory & Practice, 25 (4), 67–71.

Luo, D., & Liu, S. F. (2005). Grey incidence decision-making with incomplete information. Journal of Applied Sciences 4, 408–412.

Neal, W. (2001). Multidimensional segmentation. Journal of Marketing Research, (1), 12-18.

Nozari, H., Jafari-Eskandari, M., Kamfirozi, M. H., & Mozafari, A. (2014). Using numerical taxonomy and combined bulls-eye–shapely weighting method in order to ranking websites of iranian universities by three-parameter interval gray numbers. Arabian Journal for Science and Engineering, 39 (4), 3299-3305.

Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156 (2), 441-455.

Sauerwein, E., Bailom, F., Matzler, K., & Hinterhuber, H. H. (1996). The kano model: How to delight your customers. Internationl Working Seminar On Production Economics (Vol. I – IX). February 19-23, (pp. 313-327). Innsbruck/IgIs/Austria.