عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" (برند) کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: تعیین میزان اعتبار عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" کتابخانه ملی ایران از نگاه کارکنان و مراجعان.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش تحلیلی از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شد. جامعه آماری 214 نفر کارمند و 285 نفر از مراجعان کتابخانه ملی بودند.
یافته‌ها: از نگاه کارکنان، تهیه کتابشناسی ملی ایران (با میانگین 3/4) و از دید مراجعان، باز بودن کتابخانه در روزهای تعطیل و شیفت شب (با میانگین 66/4) بالاترین اهمیت را برای این سازمان دارد. براساس نوع خدمات، از نگاه کارکنان داشتن نرم‌افزار جامع رسا (با میانگین 4/44) و از دید مراجعان، در دسترس‌ بودن نسخه‌های رقومی پایان‌نامه‌ها (با میانگین 52/3) در رتبه نخست قرار گرفتند. در مورد ویژگی مزیت خدمات، از نگاه کارکنان داشتن اعضای هیأت علمی تابع وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری (با میانگین 1/4) و از ‌نظر مراجعان، دسترسی به غذای گرم و نوشیدنی (با میانگین 44/3) در رتبه نخست قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: دیدگاه کارکنان و کاربران در مورد عوامل تأثیرگذار بر نمانام کتابخانه ملی به‌جز ارائه خدمات از اعتبار بالایی برخوردار بوده است؛ بنابراین کتابخانه ملی برای حفظ سطح خود از نظر جامعه استفاده‌کننده باید به بهینه‌سازی خدمات بیشتر توجه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the "Brand" of National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Karimi 1
  • F. Khosravi 2
چکیده [English]

Purpose: To identify the validity of factors affecting the "Brand" of National Library and Archives of Iran (NLAI) from the viewpoints of staffs and clients.
Methodology: Survey using a self-designed questionnaire. The population consisted of 214 staff and 285 clients of the NLAI.
Results: Producing national bibliography (mean 4.3) and being open in holidays and nights (mean 4.66) were the most important factors regarding staffs and clients’ views respectively. Considering services, staff believed that having RASA software (mean 3.52) is important and clients preferred access to digital version of theses (mean 3.52). Also, having faculty members affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (mean 4.1) was on top of services’ advantages category according to staffs’ views and access to hot meal and drink (mean 3.44) in client’s standpoint.
Conclusion: Staffs and clients viewpoints about factors affecting NLAI brand was highly credential except for service factor, which reveals the need for promoting services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Affecting factors
  • the National Library and Archives of Iran
  • Staffs’ viewpoints
  • Clients' viewpoints
اخلاصی، امیر (1391). اصول برندسازی. تهران: نشر علمی

بختیاری، حامد (1391). جایگاه‌یابی نام و نشان تجاری سازمان نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ایران.

فیاضی‌آزاد، فرناز (1388). بررسی جایگاه‌یابی بانک‌ها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقشه ادراکی (موردپژوهی: بانک ملی و پارسیان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

کلر، کوین (1391). مدیریت استراتژیک برند (عطیه بطحایی، مترجم). تهران: سیته.

Assael, H. (1995). Marketing management. Belmont, CA: Kent Publishing.

Knox, S. (2004). Positioning and branding your organization. Journal Of Product and Brand Management, 13(2), 105-115.

Kotler, P. (2003). Marketing management: Analysis, planning, implementation and control (10th Ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.